2018 மார்ச் மாதத்தில் தவிர்க்க வேண்டிய கரண நாட்கள்


 தவிர்க்க வேண்டிய கரண நாட்கள்-நேரங்கள்


மார்ச்  08, 2018 (வியாழன் )  02:00 ஆரம்பம்
மார்ச் 08, 2018 (வியாழன் )  14:48 முடிவு
மார்ச் 11, 2018 (ஞாயிறு)  21:55 ஆரம்பம்
மார்ச் 12, 2018 (திங்கள்)  11:14 முடிவு
மார்ச் 15, 2018 (வியாழன்)  17:19 ஆரம்பம்
மார்ச் 16, 2018 (வெள்ளி)  05:53 முடிவு
மார்ச் 21, 2018 (புதன்)  04:12 ஆரம்பம்
மார்ச் 21, 2018 (புதன்)  15:28 முடிவு
மார்ச் 24, 2018 (சனி)  10:06 ஆரம்பம்
மார்ச் 24, 2018 (சனி)  21:05 முடிவு
மார்ச் 27, 2018 (செவ்வாய்) 14:37 ஆரம்பம்
மார்ச் 28, 2018 (புதன்)  01:32 முடிவு
மார்ச் 30, 2018 (வெள்ளி)  19:35 ஆரம்பம்
மார்ச் 31, 2018 (சனி) 06:48 முடிவு

Post a comment

0 Comments