மேலும் இரண்டு புத்தகங்கள்..


பல சூட்சும எந்திரங்களின் விதிகளை கொண்ட
*யந்திர ரகசியங்கள்*
(Rs.200/-)
மற்றும்
பணத்தேவையை அவ்வபொழுதே தீர்க்க வைக்கும்
*பண ஈர்ப்பு ரகசியங்கள்*
(Rs.300/-)
பிப்ரவரி வெளியீடு-வரையறுக்கப்பட்ட பதிப்பு (Limited Edition) முன்பதிவு நடந்து வருகிறது.
தேவைக்கு : +919840130156 / +918754402857

Post a comment

1 Comments

Selvakumar said…
Books cash on delivery la kedaikuma