*ஓம்* மற்றும் *ஸ்வஸ்திக்*

மண்ணில் உருவாக்கப்பட்ட
*ஓம்* மற்றும் *ஸ்வஸ்திக்*. வீட்டு முகப்பில் அமைக்க வற்றாத செல்வ வளங்களும், நேர்மறை ஆற்றல்களும் தேடி வரும்.
ஜோடி ரூ.200/- மட்டும்
ருத்ர பரிஹார் ரக்க்ஷா சென்டர்
+918754402857

Post a comment

1 Comments

sumathi said…
ஓம் என்னும் ஸ்வஸ்திக் முகப்பு வேண்டும். அதன் விலை என்ன?