வராஹி மந்திரம்-நமக்கு தீங்குகள் இழைத்த எதிரிகளை நம் முன்னே வராஹி தேவி தண்டிக்க இந்த மந்திரத்தை கூறி வாருங்கள்


Post a comment

0 Comments