ஜூன் 2020 விலக்க வேண்டிய கரண நாட்கள் / நேரம்

விலக்க வேண்டிய கரண நாட்கள் / நேரம் 

(இது இந்திய நேரத்தை  மையமாக கொண்டு கணிக்கப்பட்டது )

ஜூன்  24, 2020, புதன்   09:33 PM ஆரம்பம் 
ஜூன் 25, 2020, வியாழன்   08:47 AM  முடிவு 

ஜூன்  28, 2020, ஞாயிறு  02:53 AM ஆரம்பம் 
ஜூன்  28, 2020, ஞாயிறு  01:45 PM  முடிவு 

Post a comment

0 Comments