சூரிய கிரஹண 21.6.20 பீட பரிகார மந்திரம் அனைவருக்குமானது


சூரிய கிரஹண பீட பரிகார மந்திரம் {தமிழில்}

யோஸௌ வஜ்ரதரோ தேவ ஆதித்யாநாம் ப்ரபூர்மதஹா |
சஹஸ்ரநயனஸ்ஸுர்ய கிருஹபீடாம் வ்யபோஹது ||
முகம் யஸர்வ தேவானாம் ஸப்தர்ச்சிற மிதத்துயுதிஹி |
ஸுர்யொபராக ஸம்பூதாம அக்னி : பீடாம் வ்யபோஹது ||
யஹ கர்ம சாக்ஷி லோகாநாம் யமோ மஹிஷவாஹனஹ |
ஸுர்யொபராகோத்தாம் கிருஹ பீடாம் வ்யபோஹது ||
ரஃஷோ கணாதி பஸ்சாஃஷாத் பிரளயானில ஸந்நிபஹ |
கராலோ நிர்ருதிஷ் ஸுர்ய கிருஹ பீடாம் வ்யபோஹது ||
நாகபாஷதரோ தேவோ நித்யம் மகர வாஹனஹ |
லொகாதிபதிஷ்சூர்ய கிருஹ பீடாம் வ்யபோஹது ||
ப்ராண ருபோஹி லோகாநாம் வாயுஹு கிருஷ்ணம்ருகப்ரியஹா |
ஸுர்யொபராக ஸம்பூதாம் கிருஹ பீடாம் வ்யபோஹது ||
யோஸௌ நிதிபதிற்தேவஹ கட்கஷூல்தரோ வரஹ |
ஸுர்யொபராக ஸம்பூதாம் கலுஷம் மே வ்யபோஹது ||
யோஸௌ ஷூலதரோ ருத்ர ஷங்கரோ வ்ருஷ வாஹனஹ |
ஸுர்யொபாரங்கஜம் தோஷம் வினாஷயது ஸர்வதா ||


SURYA GRAHANA PEEDA PARIHARA MANTRAM (FOR ALL)

Yosou vajradharo deva aadityanam prabhurmataha I
Sahasra nayanasurya-graha peedam vyapohatu II
Mukham yassarvadevanam saptarchiramitadyutihi I
Suryoparaga sambhootam agni peedam vyapohatu II
Yah karma saakshi lokaanam yamo mahisha vaahanaha I
Suryoparaagothaam graha peedam vyapohatu II
Rakshoganaadhipa saakshaat pralayanila sannibha I
Karaalo nirutishsurya grahapeedan vyapohatu II
Naga pashadharo devo nityam makaravahanaha |
Lokadhipatish-Surya grahapeedam vyapohatu II
Pranaroopohi lokaanam vayu Krishna mrugapriyaha I
Suryoparaga sambhootam grahapeedam vyapohatu II
Yosou nidhipatir devaha kadgashooladharo varaha I
Suryooparagasambhootam kalusham me vyapohatu II
Yosou shooladharo rudra-shankaro vrushavahanaha I
Suryooparagajam dosham vinashyatu sarvada II

Post a comment

1 Comments

Rajeshwari said…
Namaskaram Guruji,
When we have to say this சூரிய கிரஹண 21.6.20 பீட பரிகார மந்திரம் at
the time of solar eclipse or after the solar eclipse.
This is the first time , Iam hearing this kind of mantra.
Please tell me when we have to tell the parikara mantra.

Thank you,
Rajeshwari S