குபேர அஷ்டோத்ரம் தமிழில்

(தமிழ் மந்திரங்களுக்கும் ஆங்கில மந்திரங்களுக்கும் உச்சரிப்பு வித்யாசங்கள் இருக்கும்.அவற்றை பொருட்படுத்த வேண்டாம்)


ஓம் குபேராய நம:
ஓம் தநதாய நம:
ஓம் ஸ்ரீமதே நம:
ஓம் யக்ஷஸாய நம:
ஓம் குஹ்யகேஸ்வராய நம:
ஓம் நிதீஸாய நம:
ஓம் ஸங்கரஸகாய நம:
ஓம் மஹாலக்ஷ்மீநிவாஸபுவே நம:
ஓம் மஹாபத்மநிதீஸாய நம:
ஓம் பூர்ணாய நம:
ஓம் பத்மநிதீஸ்வராய நம:
ஓம் ஸங்காக்யநிதிநாதாய நம:
ஓம் மகராக்யநிதிப்ரியாய நம:
ஓம் ஸுகச்சபநிதீஸாய நம:
ஓம் முகுந்தநிதிநாயகாய நம:
ஓம் குந்தகாயநிதிநாயகாய நம:
ஓம் நீலநித்யதிபாய நம:
ஓம் தந்தாக்யநிதிநாயகாய நம:
ஓம் மஹதே நம:
ஓம் வரநித்யதிபாய நம:
ஓம் லக்ஷ்மீஸாம்ராஜ்யதாயகாய நம:
ஓம் இலபிலாபத்யாய நம:
ஓம் கோஸாதீஸாய நம:
ஓம் குலோசிதாய நம:
ஓம் அஸ்வாரூடாய நம:
ஓம் விஸ்வவந்த்யாய நம:
ஓம் வஸேஷஜ்ஞாய நம:
ஓம் விஸாரதாய நம:
ஓம் நளகூபரநாதாய நம:
ஓம் மணிக்ரீவபித்ரே நம:
ஓம் கூடமந்த்ராய நம:
ஓம் வைஸ்ரவணாய நம:
ஓம் சித்ரலேகா நம: ப்ரியாய நம:
ஓம் ஏகபிங்காய நம:
ஓம் அளகாதீஸாய நம:
ஓம் பௌலஸ்த்யாய நம:
ஓம் நரவாஹநாய நம:
ஓம் கைலாஸஸைநிலயாய நம:
ஓம் ராஜ்யதாய நம:
ஓம் ராவணாக்ரஜாய நம:
ஓம் சித்ரசைத்ராதோத்யாந நம:
ஓம் விஹாரஸுகுதூஹலாய நம:
ஓம் மஹோத்ஸாஹாய நம:
ஓம் மஹாப்ராஜ்ஞாய நம:
ஓம் ஸதாபுஷ்பகவாஹநாய நம:
ஓம் ஸார்வபௌமாய நம:
ஓம் அங்கநாதாய நம:
ஓம் ஸோமாய நம:
ஓம் ஸெளம்யதிகீஸ்வராய நம:
ஓம் புண்யாத்மநே நம:
ஓம் புருஸுதஸ்ரியை நம:
ஓம் ஸர்வபுண்யஜநேஸ்வராய நம:
ஓம் நீதிவேத்ரே நம:
ஓம் லங்காப்ராக்தநநாயகாய நம:
ஓம் யஷாய நம:
ஓம் பரமாஸாந்தாத்மநே நம:
ஓம் யக்ஷராஜே நம:
ஓம் யக்ஷிணீவ்ருத்யாய நம:
ஓம் கிந்நரேஸாய நம:
ஓம் கிம்புருஷநாதாய நம:
ஓம் கட்காயுதாய நம:
ஓம் வஸிநே நம:
ஓம் ஈஸாநதக்ஷபார்ஸ்வஸ்தாய நம:
ஓம் வாயுவாமஸமாஸ்ரயாய நம:
ஓம் தர்மார்க்கைகநிரதாய நம:
ஓம் தர்மஸம்முகஸம்ஸ்திதாய நம:
ஓம் நித்யேஸ்வராய நம:
ஓம் தநாத்யக்ஷõய நம:
ஓம் அஷ்டலக்ஷ்ம்யாஸ்ரிதாலயாய நம:
ஓம் மநுஷ்யதர்மிணே நம:
ஓம் ஸத்வ்ருத்தாய நம:
ஓம் கோஸலக்ஷ்மீஸமாஸ்ரிதாய நம:
ஓம் தநலக்ஷ்மீநித்யவாஸாய நம:
ஓம் தாந்யலக்ஷ்மீநிவாஸபுவே நம:
ஓம் ஜஸ்வர்யலக்ஷ்மீஸதாவாஸாய நம:
ஓம் கஜலக்ஷ்மீஸ்திராலயாய நம:
ஓம் ராஜ்யலக்ஷ்மீஜந்மகேஹாய நம:
ஓம் தைர்யலக்ஷ்மீக்ருபாஸ்ரயாய நம:
ஓம் பூஜ்யாய நம:
ஓம் அகண்டைஸ்வர்யஸம்யுக்தாய நம:
ஓம் நித்யாநந்தாய நம:
ஓம் ஸுகாஸ்ரயாய நம:
ஓம் நித்யத்ருப்தாய நம:
ஓம் நிதித்ராத்ரே நம:
ஓம் நிராஸாய நம:
ஓம் நிருபத்வராய நம:
ஓம் நித்யகாமாய நம:
ஓம் நிராகாங்க்ஷõய நம:
ஓம் நிருபாதிகவாஸபுவே நம:
ஓம் ஸாந்தாய நம:
ஓம் ஸர்வகுணோபேதாய நம:
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய நம:
ஓம் ஸர்வஸம்மதாய நம:
ஓம் ஸர்வாணீகருணாபாத்ராய நம:
ஓம் ஸதாந்தக்ருபாலயாய நம:
ஓம் கந்தர்வகுலஸம்ஸேவ்யாய நம:
ஓம் ஸெளகந்திகஸுமப்ரியாய நம:
ஓம் ஸுவர்ணநகரீவாஸாய நம:
ஓம் நிதிபீடஸமாஸ்ரயாய நம:
ஓம் மஹாமேரூத்தரஸ்தாயிதே நம:
ஓம் மஹர்ஷிகணஸம்ஸ்துதாய நம:
ஓம் துஷ்டாய நம:
ஓம் ஸுர்ப்பணகாஜ்யேஷ்டாய நம:
ஓம் ஸிவபூஜாரதாய நம:
ஓம் அநகாய நம:
ஓம் ராஜயோகஸமாயுக்தாய நம:
ஓம் ராஜஸேகரபூஜகாய நம:
ஓம் ராஜராஜாய நம:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Get in touch!