ஸ்ரீ கஜலக்ஷ்மி அஷ்டோத்திரம் தமிழ் அர்ச்சனை


 

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம கஜலக்ஷ்ம்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அனந்தமாக்த்யை நம:|

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அஜ்ஞேயாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அணுரூபாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அருணாக்ருத்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அவாச்யாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அனந்தரூபாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அம்பு தா'யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அம்பரஸம்ஸ்தா'ங்காயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் அபோஷஸ்வரபூஷிதாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் இச்சாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் இந்தீவரப்ரபாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் உமாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஊர்வல்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் உதயப்ரதாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் குமாவர்தாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் காமதேனவே நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கபிலாயை நம: | 

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் குலோத்பவாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் குங்குமாங்கிததே ஹாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் குமார்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் குங்குமாருணாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் காபுஷ்பப்ரதீகாமாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கலாபஹாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ககமாத்ரே நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ககாக்ருத்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் காந்தர்வகீ  தகீர்த்யை நம: | 

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கே'யவித்யாவியாரதாயை நம:

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம்கம்பீ  ரனாப்புயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கரிமாயைநம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் சாமர்யைநம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் சதுரானநாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம்சதுஷஷ்டி ஸ்ரீதந்த்ரபூஜனீயாயை

நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் சித்ஸுகாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் சிந்த்யாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம்கம்பீ  ராயை நம: | 

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கேயாயைநம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கந்தர்வஸேவிதாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜராம்ருத்யுவினாயின்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜைத்ர்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜீமூதஸங்காபலாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜீவனாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜீவனப்ரதாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜிதவாஸாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜிதாராதயே நம: | 

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஜனித்ர்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த்ருப்த்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த்ரபாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த்ருஷாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தக்ஷபூஜிதாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தீர்க கேம்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தயாலவே நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தனுஜாபஹாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தாரித்ர்யனாயின்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் த்ரவாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நீதினிஷ்டாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நாக்க திப்ரதாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நாக ரூபாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் நாக வல்ல்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ப்ரதிஷ்டாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பீதாம்பராயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பராயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் புண்யப்ரஜ்ஞாயை நம: | 

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பயோஷ்ண்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பம்பாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பத்மபயஸ்வின்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பீவராயை நம:

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பீ மாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பவபயாபஹாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பீஷ்மாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ப்ராஜன்மணிக்ரீவாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ப்ராத்ருபூஜ்யாயை நம: | 

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பார்கவ்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ப்ராஜிஷ்ணவே நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பானுகோடிஸமப்ரபாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மாதங்க்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மானதாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மாத்ரே நம:

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மாத்ருமண்டலவாஸின்யை நம:

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மாயாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மாயாபுர்யை நம: | 

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் யாஸ்வின்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் யோககம்யாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் யோக்யாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ரத்னகேயூரவலயாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ரதிராக விவர்தின்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ரோலம்ப்பூர்ணமாலாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ரமணீயாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ரமாபத்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம்லேக் யாயை நம: | 

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம்லாவண்யபுவே நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் லிப்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் லக்ஷ்மணாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வேத மாத்ரே நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வஹ்னிஸ்வரூபத்ருஷே நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வாகுராயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம்வது ரூபாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வாலிஹந்த்ர்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வராப்ஸரஸ்யை நம: | 

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மாம்பர்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் மன்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பராந்த்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸுந்தர்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸீதாயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸுபத்ராயை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்ஷேமங்கர்யை நம: |

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்ஷித்யை நம: | 

ஓம் ஸ்ரீம் கஜலக்ஷ்மி அஷ்டோத்ரம் சம்பூர்ணம்  


Post a comment

0 Comments