விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் பிரிஞ்சி இலை


கிரகங்களில் சூரியனின் ஆகர்ஷன சக்தியை பெற்றது 'பே லீவ்ஸ்' எனப்படும் பிரிஞ்சி இலை. இதை பொடித்து நீரில் கரைத்து நாம் வசிக்கும் வீடு/ தொழில் இடங்களில் தெளித்து வர எதிர் மறை சக்திகள் விலகும். மேலும் இந்த இலையில் நம் விருப்பம் ஏதேனும் ஒன்றை எழுதி சூரியனை தியானித்து விளக்கு ஒளியில் காட்டி எரிக்க விரைவில் விருப்பம் நிறைவேறுவதை அனுபவத்தில் காணலாம்.

Post a comment

0 Comments