வலது கை கட்டை விரலில் வெள்ளியிலான எந்த உருவங்களும் பதிக்காத வெள்ளி மோதிரத்தை மேற்கண்ட தேவைகள் உள்ள ஆண் பெண் அணிந்து வர, நியாயமான காதலில் வெற்றி மற்றும் கணவன் மனைவி இடையே அன்னியோனியம் ஏற்படும்- சுகமான திருமண வாழ்வு தரும்

Post a Comment

Previous Post Next Post

Get in touch!