ஜூலை மாதத்தில் தவிர்க்க வேண்டிய கரண நாட்கள்கரணம் தப்பினால் மரணம் என்ற தலைப்பில் மாதா மாதம் வெளியாகும் பதிவு-இந்த மாதத்தில் ஏழு  நாட்களில் சில நேரங்கள் தவிர்க்கப்படவேண்டியது.

  8.7.17 காலை 7:25 AM முதல் இரவு 8:45PM  வரை
12.7.17 அதிகாலை 1:30 AM முதல் மதியம் 2:!5PM வரை
15.7.17 மதியம் 2:25 PM முதல் மறுநாள் அதிகாலை 2:20AM வரை
18.7.17 இரவு 8:30PM முதல் மறுநாள் காலை 7:40 AM வரை
21.7.17 இரவு 9:40PM முதல் மறுநாள் காலை 8:20 AM வரை
26.7.17 இரவு 7:15PM முதல் மறுநாள் காலை 7:15 AM வரை
30.7.17 காலை 7:45 AM முதல் இரவு 9:0
5PM  வரை

Post a comment

0 Comments