பண வரவை-மன மகிழ்ச்சியை அள்ளி தரும் முத்து சங்குமுத்து சங்கினை பற்றியும் அதன் மகிமைகளை பற்றியும்  பல பதிவுகள் கொடுத்துள்ளோம். ஆனால் அபூர்வமான அது அரிதாகவே கிடைத்து வந்த காரணத்தினால், நம்மிடம்

வரத்து இன்றி இருந்தது. தற்சமயம் மூன்று சங்குகள் கிடைத்துள்ளன. தேவையுள்ளோர் தொலைபேசியில் அழைத்து மேல் விவரங்கள் பெறவும்.

படத்தில் இருப்பது : முத்து சங்கு மற்றும் நேபாளில் இருந்து தருவிக்கப்பட்ட விசேஷ ருத்ராக்ஷ வளையம். 

Post a comment

0 Comments