துரதிருஷ்டத்தை நீக்கும் வூலுவீடு அல்லது தொழில் செய்யும் இடத்தின் துரதிர்ஷ்ட தன்மையை  நீக்கி நேர்மறை சக்திகளை சேர்க்க, அதிர்ஷ்டமான இடமாக மாற்றி கொள்ள, சக்தி வாய்ந்த, விலை மலிந்த சீன வாஸ்து பரிகாரமாக படத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள வூலு வை உபயோகிக்கலாம். 

Post a comment

0 Comments