மூன்று தோஷங்கள்

வாதம் பித்தம் கபம் எனும் முத்தோஷங்களின் மூலம் நம்மை ஆட்சி செய்யும்
நவகிரகங்களை , அம்மூன்றையும் சம நிலையில் வைத்திருக்க, நாம் ஆட்சி செய்யலாம்.

"அண்டத்தி லுள்ளதே பிண்டம் பிண்டத்தி லுள்ளதே அண்டம் அண்டமும் பிண்டமும் ஒன்றே அறிந்துதான் பார்க்கும் போதே"

ஹரி ஓம் தத் சத்

ருத்ர பரிஹார் ரக்‌ஷா சென்டர்
ஜோதிஷ தாந்த்ரீக தீர்வுகள்
9840130156 / 8754402857
www.yantramantratantra.com

Post a comment

0 Comments