பிப்ரவரி மாதத்தில் தவிர்க்க வேண்டிய கரண நாட்கள்

 தவிர்க்க வேண்டிய கரண நாட்கள்-நேரங்கள்பிப்ரவரி 10, 2018 (சனி)  01:28ஆரம்பம்
பிப்ரவரி 10, 2018 (சனி)  14:44 முடிவு
பிப்ரவரி 13, 2018 (செவ்வாய் )  22:35 ஆரம்பம்
பிப்ரவரி 14, 2018 (புதன் )  11:43 முடிவு
பிப்ரவரி 19, 2018 (திங்கள்)  17:20 ஆரம்பம்
பிப்ரவரி 20, 2018 (செவ்வாய் )  05:15 முடிவு
பிப்ரவரி 23, 2018 (வெள்ளி )  02:29 ஆரம்பம்
பிப்ரவரி 23, 2018 (வெள்ளி ) 13:39 முடிவு
பிப்ரவரி 26, 2018 (திங்கள்)  06:51ஆரம்பம்
பிப்ரவரி 26, 2018 (திங்கள்)  17:29 முடிவு
மார்ச்  01, 2018 (வியாழன் )  08:58 ஆரம்பம்
மார்ச்  01, 2018 (வியாழன் )  19:37 முடிவு

Post a comment

0 Comments