யானை பலம் குதிரை பலம் தரும் மந்திரம் | VAMANAN SESHADRI TIPSயானை பலம் குதிரை பலம் தரும் மந்திரம் | VAMANAN SESHADRI TIPS #vamanansesshadriremedies#spritual#devotional


உங்களுக்குள் உள்ள விலையில்லா ஆற்றல் சக்தியை உணர இந்த புத்த மந்திரத்தினை தினசரி கூறி வாருங்கள், யானை பலம் பெற, குதிரை பலம் பெற,  மனோ சக்தியை உணர, மனா அழுத்தம் குறைய மன நிம்மதி பெற இந்த மந்திரம் உதவும் என விளக்கியுள்ளார் தாந்த்ரீக ஜோதிட ஸ்ரீகுரு.வாமனன் சேஷாத்ரி .

Chant this mantra to know your real Power and Self. This Buddhist Mantra will help you gain more knowledge, consciousness about yourself and your inner powers.

MANTRA IN ENGLISH : NAM MYOHO RENGE KYO

தமிழில் மந்திரம் : நம் ம்யோஹோ ரெங்கே க்யோ

Post a comment

0 Comments